Congrés Participatiu Catalunya i Futur

13/06/2018 Cal combinar polítiques de natalitat i de control de la immigració per poder fixar la població de la Catalunya del futur?

categoria

Tema del dia

Cerca

Cerca

Estructura ponència