Temes

Futurcat > proximitat

C L'Equilibri amb la natura C.07 L'energia C.07.1 Política energètica C.07.1.2 Model energètic Temes

Tema 30704 – Fonts renovables

E La governança E.11 La sobirania E.11.1 Sobirania i ciutadania E.11.1.1 Sobirania i ciutadania Temes

Tema 51107 – Pensament crític, proximitat i subsidiarietat

F L'Estat, una eina al servei de les persones F.15 L'estructura de l'Estat F.15.1 Una nova estructura per un nou Estat F.15.1.1 Una nova estructura per un nou Estat Temes

Tema 61508 – Principi de subsidiarietat, simplificació i proximitat

A Catalunya al món A.02 La construcció d'un nou paradigma A.02.3 La resposta catalana als reptes del segle XXI A.02.3.2 Un nou país en un nou ordre mundial Temes

Tema 10243 – Catalunya: cohesió i emprenedoria

Cerca

Cerca

Estructura ponència